FANDOM


This page is an a to z list of (almost) all the parents which have been present in at least one episode.

Parents

 • Asuka Kenzou
 • Asuka Minori
 • Fujiwara Akira
 • Fujiwara Reiko
 • Hagiwara
 • Hagiwara Tetsuro
 • Harukaze Haruka
 • Harukaze Keisuke
 • Harukaze Riku
 • Harukaze Yuusuke
 • Hasebe
 • Hattori
 • Hayashi
 • Kudo
 • Nagato
 • Nakajima
 • Nakayama
 • Osawa
 • Ryu Kouei
 • Segawa Miho
 • Segawa Tsuyoshi
 • Senoo Atsuko
 • Senoo Kouji
 • Tamaki
 • Taniyama
 • Watabe